Honorarium

Zasady adwokackiej etyki zawodowej nie zezwalają adwokatom na publikowanie informacji o wysokości honorariów. Nie jest zresztą możliwe stworzenie uniwersalnej taryfy wynagrodzeń, adekwatnej do wszystkich rodzajów spraw. Honorarium zawsze musi być określone indywidualnie, w zależności od stopnia zawiłości sprawy i skomplikowania materii prawnej, nakładu pracy adwokata oraz wartości przedmiotu sprawy.

Warunki wynagrodzenia muszą być przejrzyste. Właśnie dlatego wynagrodzenie ustalane jest przed przyjęciem sprawy przez adwokata, w ten sposób, aby klientowi z góry były wiadome wszelkie koszty i wydatki związane z powierzeniem sprawy adwokatowi. Klient na bieżąco jest informowany o konieczności pokrycia kosztów wyjazdów czy też innych niezbędnych wydatków np. kosztów sporządzenia prywatnej opinii, kserokopii itp.

Regułą jest to, że wynagrodzenie za dany etap sprawy powinno być uiszczane przez klienta z góry. W wyjątkowych wypadkach, np. ze względu na trudną sytuację majątkową klienta, dopuszcza się rozłożenie wynagrodzenia na raty.

Honorarium adwokata może być obliczone w formie ryczałtowej (jedna kwota za prowadzenie sprawy w jednej instancji), według stawki godzinowej albo w systemie mieszanym. Można również umówić się z adwokatem w ten sposób, że klient poniesie wydatki w wysokości uzależnionej wprost od liczby terminów rozpraw i posiedzeń sądowych, innych czynności i pism procesowych, które mają zostać przezeń przygotowane w toku prowadzonej sprawy. Wybór formy rozliczenia leży zasadniczo po stronie klienta.

Ponadto w wypadku istnienia stałego zlecenia na obsługę prawną klienta, możliwe jest ustalenie miesięcznej stawki wynagrodzenia, która zawiera określoną liczbę godzin pracy adwokata.