SEPARACJA

Separacja i niektóre jej skutki

Przy orzekaniu o separacji Sąd bierze pod uwagę to czy istnieją ku temu przesłanki pozytywne czy negatywne. Najprościej rzecz ujmując chodzi o to czy Sąd widzi czy nie widzi możliwość orzeczenia pomiędzy małżonkami separacji.

Po przesłanek pozytywnych czyli takich które uzasadniają orzeczenie separcji należy trwałość rozkładu pożycia.

Natomiast do negatywnych przesłanek czyli tych wykluczających orzeczenie separacji należy: 1. dobro dzieci, 2. zasady współżycia społecznego.

Orzekanie sepracji może nastąpić w trybie procesowym w przypadku kiedy z żądaniem separacji wystąpił tylko jeden z małżonków albo żądaniem sepracji wystąpili zgodnie oboje małżonkowie ale mają oni małoletnie dzieci.

Jest możliwym też orzekanie w trybie nieprocesowym ale tylko w przypadku kiedy z żądaniem separacji wystąpili zgodnie oboje małzonkowie i nie mają oni małoletnich dzieci.

Orzeczenie separacji powoduje powstanie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej jedynie wówczas, gdy przed jej orzeczeniem istniała między małżonkami wspólność majątkowa. Ponadto w czasie trwania separacji nie jest możliwym powrót przez małżonków do ustroju wspólności majątkowej (dopiero zniesienie separacji daje taką możliwość). Ustrój rozdzielności jaki powstaje w wyniku orzeczenia separacji ma charakter przymusowy i pozostaje takim aż do zniesienia separacji. Oznacza to mniej więcej tyle, że małżonkowie nie mają możliwości dowolnie kształtować stosunków majątkowych pomiędzy sobą.

Należy wskazać, że wyjątkowo po zniesieniu separacji jest możliwym pozostawanie nadal w rozdzielności majątkowej ale to tylko w razie spełnienia dwóch warunków tj. na zgodny wniosek stron (małżonków) i na mocy orzeczenia Sądu.

Co ważne w razie zniesienia separacji powstaje z powrotem ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej ale obowiązuje on na przyszłość tak więc nie obejmuje on przedmiotów majątkowych nabytych przez małżonków w czasie kiedy byli jeszcze w separacji.