Zakres pomocy prawnej

Specjalizacją Kancelarii są sprawy dotyczące prawa rodzinnego : małżeńskiego i opiekuńczego. Wśród nich można m.in. wymienić :

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, podział majątku dorobkowego małżeńskiego,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, o alimenty, także kwestie związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej),
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych m. in. wezwania do zapłaty, o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu, a także wnioski o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń niepieniężnych (np. egzekucja kontaktów z dzieckiem).

Kancelaria nie odmawia pomocy również i w innych sprawach niżej wymienionych, takich jak :

powództwa przeciwegzekucyjne  i pisma w postępowaniu egzekucyjnym,

 • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 • o wyłączenie przedmiotu spod egzekucji,
 • zarzuty do opisu i oszacowania nieruchomości,
 • wnioski o wyjawienie majątku dłużnika,
 • wnioski o zlecenie komornikowi poszukiwania majątku dłużnika,
 • skargi na czynności komornika.

prawa zobowiązań i prawa spadkowego m. in.

 • sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie, inne o zapłatę, 
 • powództwa o rozwiązanie umowy lub ustalenie jej treści,
 • o zamianę dożywocia na rentę,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia prawa do spadku, o dział spadku, o zachowek, o unieważnienie testamentu.

prawa rzeczowego m. in.

 • sprawy o zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności, rozgraniczenie, podział nieruchomości quoad usum,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania,
 • zniesienie współwłasności.

prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego wykonawczego m. in.

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym i obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym,
 • obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia albo śledztwa),
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
 • sporządzanie subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia.

prawa administracyjnego m. in.

 • odwołania od decyzji organów administracji, skargi do sądów administracyjnych.